Nabídka SEO Design


Menu SEO Design

SEO Design na Google

Novinky SEO Design

SEO kodex

Vyžadujeme od každého  SEO konzultanta společnosti SEO Design, aby dodržoval "etické zásady SEO".

Proč jsme se rozhodli přihlásit k Etickému kodexu SEO společnosti Bruce Clay?"

Protože Etický kodex SEO této společnosti se může stát dobrým příkladem k následování a  může být pokládán za vzor v zásadách etiky služeb SEO. Tyto zásady každý poskytovatel SEO optimalizace zná, ale ne všichni je naplňují.

Etický kodex SEO

Žádný poskytovatel služeb SEO nesmí záměrně poškozovat svého klienta.

To znamená, že nelze používat jakékoliv technologie nebo postupy (bez náležité opatrnosti), u nichž je známo, že mohou být příšinou k vyloučení webové stránky z vyhledávače či adresářů nebo mohou vést k omezení funkčnosti internetových stránek klienta. Vznikne-li rozpor s pokyny pro konkrétní stránky, je nutno tuto problematiku řešit s pomocí Robots exclusion standard (to znamená, že některé stránky musí být "skryty").

Žádný poskytovatel služeb SEO nesmí záměrně ignorovat jakékoliv vyhledávače, adresáře nebo pravidla.

Měla-li by se pravidla a postupy změnit (což se žasto stává), musí poskytovatel služeb SEO okamžitě vyvinout aktivitu, aby nové znění bez prodlení obdržel. Tato idea platí pro všechny klienty. Pokud jsou pravidla a pokyny nejasné, musí poskytoval služeb SEO požádat vyhledávač o vyjasnění a počkat na schválení ještě předtím, než by použil potenciálně skodlivé technologie nebo postupy.

Žádný poskytovatel služeb SEO nesmí uživatele internetu záměrně klamat, urážet nebo jim ublížit.

Žádná osoba, která používá vyhledávače za účelem návštěvy stránek nesmí být informacemi, které jim vyhledávač nabídne uváděna v omyl. Současně nesmí být informacemi, ketré obdrží urážena či jinak poškozována. Tyto nekalé metody používají činnosti typu "zaměnit a přilákat", kdy realizovaná klíčová slova nejsou ve správném slova smyslu "významná" pro klientovy stránky a nemají zjevný vztah ke klíčovým slovům, anebo mohou návštěvníky i urážet.

Žádný poskytovatel služeb SEO nesmí úmyslně porušovat zákony.

Tento bod zahrnuje záměrné a úmyslné porušování zákonů a předpisů. Zejména autorských práv, ochranných známek a v neposlední řadě i porušování národních a mezinárodních předpisů o "nevyžádané poště" - spamu, ale i dalších, které se vztahují k publikacím na inetrnetu a všech dotčených činností.

Žádný poskytovatel služeb SEO nesmí měnit obsah stránek klienta.

Tento bod zahrnuje v praxi zobrazování různých verzí stránek k různým uživatelům internetu, kdy se informace vyloženě mění jen z důvodu specifikací a požadavků různých prohlížečů, kdy se upravují dle požadavků splnění regionálních faktorů jako například jazyka nebo specifických uživatelských požadavků. Obecně lze říci, že by měl webový server reagovat na všechny požadavky na konkrétní URL se stejným kódem HTML.

Žádný poskytovatel služeb SEO nesmí vydávat cizí práci za vlastní.

Podle tohoto bodu není dovoleno vydávat celé nebo i jen část cizího díla za vlastní - falsum. Rovněž není možné bez předchozího souhlasu užívat doslovnou kopii cizí práce namísto své vlastní.

Žádný poskytovatel služeb SEO nesmí mylně třetím osobám představovat své schopnosti, vzdělání, odbornost, kvalitu poskytovaných služeb, certifikaci, obchodní kontakty a technické vybavení.

Tento bod představuje měřitelná vyjádření týkající se časových plánů projektů, dosavadních úspěchů, zdrojů společnosti (pracovníci, vybavení, vlastní služby a produkty) a referencí. Záruky mohou být poskytnuty jen na služby, které může poskytovatel služeb SEO reálně ovlivnit.

Žádný poskytovatel služeb SEO nesmí dovolit konflikt zájmů aniž by o této skutečnosti informoval předem všechny dotčené strany.

Tato situace může vzniknout v případě smluvení služeb pro nového zákazníka se stanovenými odlišnými klíčovými slovy, který znamená větší osobní přínos pro poskytovatele služeb SEO. Mezi klienty nesmí být činěn žádný rozdíl a ke všem musí být přistupováno stejně.

Žádný poskytovatel služeb SEO nesmí vzbudit u klienta nerealistická očekávání.

To znamená riziko více než jednoho klienta na jedno klíčové slovo, a tedy získání nejlepších TOP pozic pro více klientů. Současně je nutné vyvarovat se slibů uspokojujících výsledků v nereálně blízkém časovém horizontu - s ohledem na stav vyhledávače, stav klienta a stránky konkurence.

Všichni poskytovatelé služeb SEO musí nabídnout svým klientům interní a externí postupy pro řešení konfliktů.

Tento bod požaduje dostatečné obeznámení klienta s kontakty - adresami, telefonními čísly, internetovými adresami, případně hotline spojení a e-mailovými adresami a dalšími kontaktními informacemi. Poskytovatel služeb SEO musí udat spolehlivé odkazy na řešení jednoduchých konfliktů (problémů) na své stránky a ve smlouvách používat pasáže věnující se řešení konfliktů.

Všichni poskytovatelé služeb SEO musí chránit důvěrné informace a anonymitu klienta, včetně informací sdělených klientem v zájmu věci o jeho zákaznících. (pozn. překlad.: V ČR jsou takoví pracovníci mimo jiné vázáni zákony a dalšími předpisy o ochraně osobních dat.)

Všichni pracovníci společnosti poskytující služby SEO musí být vázáni mlčenlivostí o citlivých a veřejně nepřístupných informacích. Poskytivatel služeb SEO nezveřejní žádné výsledky, loga klienta, tiskové zprávy, ani další materiály bez výslovného souhlasu klienta.

Všichni poskytovatelé služeb SEO vyvinou maximální úsilí, aby klienta dostali na uspokojivou pozici, případně ji zlepšili.

Klient uzavírá s poskytovatelem služeb SEO smlouvu na služby a uhradí budování pozice a/nebo její zlepšení. Poskytovatel služeb SEO přebírá úkol s cílem pomocí vhodných, přiměřených a povolených metod, technologií a postupů získat a/nebo zlepšit pozici klienta dle jeho reálných požadavků, navzdory měnícím se systémům vyhledávače a vyvíjející se konkurenci.

Přistupujeme dobrovolně k dodržování tohoto "Etického kodexu SEO" a budemem podporovat jeho šíření.

Tento překlad je volný, aby především vystihoval správný směr myšlenky.

Děkujeme Bruce Clay a jeho týmu, za umožnění publikace "Etického kodexu SEO" na našich stránkách

Please Donate To Bitcoin Address: [[address]]

Donation of [[value]] BTC Received. Thank You.
Copyright © 2011 SEO Design, Designed with JPDesign | Lymfoporadna  |  Osobní masér  |  Sportovní klub Salus  |  Powered by SEO DESIGN  | Partners: Online SEO servis  |  Copywriting
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti